Schaktning och hur det utförs

Schaktning kan innebära bortforsling av jord men det är även en typ av markarbete. Ett arbete där man gräver och förbereder marken inför diverse byggprojekt. Genom att utföra tester kan man fastställa om jorden är tillräckligt fast. Sen när grunden är lagd så kan man schakta tillbaka jorden. Schaktning ser till att området blir stabilt inför ett bygge. Men även att det finns utrymme för exempelvis avlopp och vatten under marken.

Geoteknisk undersökning

Inför schaktning av mark ska området noggrant kontrolleras. Detta görs genom en geoteknisk undersökning. Då samlar man in relevant information och tar reda på vad marken innehåller. Detta innefattar även att lokalisera eventuell rördragning under marken och att fastställa hållfastheten. Ifall att hållfastheten är för låg för det planerade bygget så behöver detta åtgärdas. Man bör först bekräfta markens utgångspunkt. Sen kan man ta ett beslut om vilken/vilka tillvägagångssätt som bör användas inför arbetet. Detta kan inkludera bland annat ett förarbete av marken med exempelvis bortsprängning av berg och sten.

Olika typer av mark

Jordens egenskaper varierar ofta både på ytan och längre ned på djupet av marken. Vattenförhållanden ändras både på grund av årstid och nederbörd. Något som i sin tur även påverkar och ändrar egenskaperna av olika jordtyper. Vid tillgång till vatten kan exempelvis lera vara blöt och geggig. För att sedan ändras till en torr och fast konsistens när den torkat ut. Vissa jordtyper kan vara svåra att urskilja med blotta ögat och kan se väldigt snarlika ut. Det man gör för att fastställa en marktyp är att kontrollera kornens storlek. Det finns vissa krav på deras storlek för att de ska kunna klassas som en viss sort.

Genom en geoteknisk markundersökning så tar man reda på bland annat jordens lager, fasthet och djup. Det är viktigt att konstatera detta innan man kan påbörja schaktning av marken. Det finns nämligen olika typer av marktyper och alla har olika konsistens samt egenskaper. Morän är den allra vanligaste i Sverige, den brukar finnas i det översta jordtäcket. Vilket innebär att det ofta ligger andra, mjukare jordtyper undertill, som påverkar underlagets tillstånd.

Två andra vanliga marktyper är silt och lera, där båda klassas som en finkornig jordtyp. Sand och grus finns ofta in något av jordens lager, vid schaktning tar man detta i beaktning. Gräver man ur dem ur marken så läggs de vanligtvis i en hög. Om sanden eller gruskornen är torra kommer de att börja rasa ut efter en viss höjd och vinkel. Detta motsvarar jordens friktionsvinkel och brukar variera mellan 28 – 37 grader. Kornens form, storlek, yta och täthet är alla faktorer som påverkar friktionsvinkeln.

Tidsram för schaktning

När schaktning utförs används vanligtvis en medelstor grävmaskin. Det tar ungefär 3 – 4 arbetsdagar att utföra arbetet på en normalstor tomt. Om det skulle visa sig att det finns hinder i marken. Exempelvis i form av mycket sten eller så försvårar det processen. Då behöver man använda sig utav sprängning innan man kan påbörja schaktning. Något som gör kostnaden för markarbetet blir en aning dyrare.

Genom att ha utförliga säkerhetsföreskrifter och göra ett grundligt förarbete så underlättar det för både jobbet och tiden det tar. Inom schaktning så finns det alltid risker för ras om man inte följer de handlingar som man kommit fram till. Det är även viktigt att avbryta och strukturera om ifall att man märker att jordens egenskaper ändrats. Eller om den inte överensstämmer med den geotekniska undersökningen. Ras kan även förekomma om schaktning utförs i en för brant lutning. Eller om det är svårt att kontrollera flödet av grundvattennivån.

schaktning